سگ ها يك دوره ي استرس چهار ماهه دارند و درطول اين مدت از چيزهايي مي ترسند كه قبلا با آنها مشكلي نداشتند. شما مي توانيد در طول اين مدت به آن ها كمك كنيد:
به روند اجتماعي كردن او ادامه دهيد.
مراقب باشيد كه وقتي او ترسيده است با تلاش براي آرام كردن او را مضطرب تر نكنيد. اگر براي آرام كردن به او بيش از حد محبت كنيد، با اين كار اين رفتار را در او تقويت مي كنيد و باعث مي شود اين رفتار را تكرار كند.
اگر (در اين مدت) او با درماندگي دفع ادرار كرد، او را تنبيه نكنيد زيرا ممكن است مشكل بيشتر شود. سگ ها ادرار مي كنند و شكمشان را نشان مي دهند تا به شما بگويند كه شما رئيس هستيد. عصباني شدن و تنبيه كردن تنها باعث مي شود كه آن ها باز هم بخواهند به شما بگويند شما رئيس هستيد.
اين رفتار را ناديده بگيريد. وقتي شما به خانه مي رسيد، قبل از استقبال از سگتان او را بيرون ببريد. بعد از اينكه بيرون از خانه خودش را راحت كرد به استقبال او برويد. سعي كنيد مستقيما به دور او حلقه نزنيد. اين يك ژست سلطه جويي ست و سگ هاي مطيع سعي مي كنند با ادرار كردن شما را خشنود كنند.
اگر مشكلات رفتاري سگ شما ادامه پيدا كرد، ممكن است دامپزشك شما بتواند كلاس هاي تربيتي به شما پيشنهاد دهد يا به شما كمك كند.