داگ واکر(DOG WALKER)چیست؟

داگ واکر فردی ست که سگها را طی اداب خاص و با مراقب ویژه به پیاده روی روزانه میبرد در کشوهایی مثل امریکا که مردم بیشتر درگیر کارهای روزانه هستند و فرصتی پیدا نمیکنند که سگهایشان را به پیاده روی روزانه ببرند تا سگهایشان تخلیه انرژی شوند از داگ واکرها استفاده میکنند داگ واکر بودن شغلی ست که نیاز به تخصص دارد زیرا داگ واکر همزمان چندین سگ را باخود به پیاده روی میبرد