نژاد                        توی پودل

سن                       ۳ ماهه

جنسیت                       نر

شماره تماس          09196420944

توضیحات

رنگ رد کیفیت بینظیر آماده تحویل