تاریخ درج اگهی: ۱۴۰۰,۰۳,۱۰

نژاد        الابای روس
       
سن              ۴ماه و نیم    
    
جنسیت             نر
                  
قیمت             ۸۰۰۰۰۰۰ 
               
موقعیت           تهران 
          
شماره تماس   

وضیحات :
از بهترین خط خونی   
پیام در واتساپ برای دیدن پدر و مادر 
سنگین وزن