تاریخ درج آگهی : ۰۰/۰۵/۳۰

نژاد : شیتزو کراس

سن :    حدود دو سال 

قیمت :           ۳۵۰۰
موقعیت بابل (ارسال به شهرهای اطراف و تهران)
تماس
 تلگرام  
⁦توضیحات
ماده با سابقه یکبار زایمان
توله بزرگ کن دم فحل حنجره عمل

صفحه اصلی