خارش بدن، یکی از رایج ترین مسائل سگ های                                                 
خانگی است؛ از طرفی پی بردن به ای نکه دقیقاً چه
چیزی باعث خارش بدن آ نها می شود، کار دشواری
است و از عهده صاحبان سگ ها خارج است. ما در این
مطلب به پنج علت اصلی خارش بدن سگ ها اشاره
م یکنیم و خواهیم گفت که چه زمانی برای خارش
بدن سگ باید به دامپزشک مراجعه کرد.

آیا سگ من خارش دارد؟
شاید مسئله خارش در سگها امری عادی و معمولی
تلقی شود اما چگونه می توان تشخیص داد که سگ
خارش دارد؟ خاراندن، خود یکی از رایج ترین علائم
نشان دهنده خارش در سگ است؛ البته علائم دیگری
نیز برای این مسئله وجود دارد؛ ب  عنوان مثال بعضی
سگها نقط های از بدن خود را که خارش دارد لیس
میزنند و اگر حیوان رنگ روشنی داشته باشد،
قسمت هایی که توسط او لیس زده شده است قرمز
می شود و به خوبی مشخص میگردد؛ علاوه بر این

کارهایی چون جویدن و دندان زدن به بدن هم می تواند           
از نشان ههای خارش بدن سگ باشد؛ همچنین سگی              
که خارش داشته باشد ممکن است پا، کشاله ران،
پشت و زانوهای خود را گاز بگیرد. گاهی سگها برای
خاراندن خود از فرش یا مبل استفاده میکنند و سر،
گوش، پایین بدن و دیگر قسمتهای بدنشان را به
فرش یا مبل میمالند؛ بنابراین اگر سگتان هر یک
از رفتارهای بالا را از خود بروز داد، احتمالاً به خارش
بدن دچار شده است.

 چرا سگم خارش دارد؟

وجود انگل
وجود انگلهای مختلفی که رو یا داخل پوست سگ
                                                                 زندگی میکنند، میتواند از رایج ترین علل خارش                                                            
در سگها باشد؛ در این میان ککها مهم ترین و
بیش ترین انگل هایی هستند که روی پوست و یا
داخل پوست سگ دیده شده اند. ککها، در محیط
زندگی سگ وجود دارند و به درون غذای او میپرند.

اگر شما ککها را نمیبینید، دلیلی نمی شود که
آنها در محیط شما وجود ندارند و برای سگتان
مشکلی ایجاد نمیکنند. گاهی سگها بدون اینکه
خارش بگیرند خودشان ککهای پوستشان را از بین
میبرند؛ اما بعضی از سگها حتی به کوچک ترین
گزش ککها آلرژی دارند و مشکلات بسیاری در
اثر وجود ککها برایشان به وجود م یآید. به این
نکته باید توجه داشت که همیشه، پیشگیری بهتر از
درمان است؛ چراکه اگر عفونتی در سگتان به وجود
بیاید، درمان این عفونت بیش از سه ماه
طول میکشد و هزینه زیادی به شما تحمیل میشود
تا ککها از خانه ریشه کن شوند. توصیه ما
این است که برای جلوگیری از به وجود آمدن ککها،
از یک اسپری ضد کک استفاده کنید.

مایت ها نسبت به ککها کم تر در سگها دیده
می شوند اما متاسفانه آ نها با چشم غیرمسلح
قابل دیدن نیستند؛ همین موضوع درمان آ نها را
سخت تر میسازد و شما را مجبور میکند که برای
درمان این نوع انگل به دامپزشکی مراجعه کنید.
بسیاری از مایت ها روی سطح پوست پنهان می شوند
و باعث ایجاد خارش شدید در سگ می شوند.
درد
سگ ها محلی از بدنشان را که درد میکند، لیس
زده و یا گاز م یگیرند؛ مثاً اگر قسمتی از بدن آ نها
جراحی شده باشد و یا مفاصلشان درد کند، آ نها حتماً
آن محل را لیس خواهند زد و یا گاز خواهند گرفت و در
این شرایط اگرچه به نظر میرسد که آ نها خارش
دارند اما در واقع آ نها میخواهند که با این کار فقط
درد خود را نشان دهند؛ زیرا آ نها مانند انسان ها
نیستند و نمیتوانند به روش دیگری درد خود را ابراز
کنند. یکی از مهم ترین علائم گاز گرفتن و مالیدن
قسمت پشت بدن و مقعد است و باعث می شود که
درد حیوان بیشتر شود و غدد مقعدی عفونی شوند.

عفونتهای پوستی
عفونتهای پوستی، خارش بسیار زیادی دارند و                              
متأسفانه بسیاری از آ نها قابل مشاهده نیستند. سگ ها
میتوانند به وسیله قارچها عفونی شوند و شیوع این
مشکل در میان سگهایی بیشتر است که پوست
آ نها مستعد عفونت است و غالباً در قسمت هایی از
بدن آنها رشد می کند که رطوبت بیشتری دیده
میشود. سگهایی مانند بولدا گها که پوست آ نها
چین وچروک زیادی دارد و همچنین سگهایی که
به دلیل اضافه وزن، توده های چربی روی پوست آ نها
دیده می شود، اغلب در قسمت های تاخورده بدنشان با
عفون تهای قارچی مواجه می شوند. این قسمت های
آلوده معمولاً با شامپوهای درمانی بهبود مییابند و
مدت زمان درمان آنها با توجه به گستردگی شان
متفاوت است.
عفون تهای پوستی ممکن است از طریق باکتر یها هم
ایجاد شوند و این مشکل در سگ های سالم به ندرت
پیش میآید و غالباً علامتی از نقص در سیستم ایمنی
سگ است. عفونت سطح پوست از طریق شست وشو
با شامپو رفع میشود اما اگر عفونت عمیق باشد،
ممکن است مجبور شوید که به مدت چند هفته به
سگ آنتی بیوتیک بدهید تا عفونت او به طور کامل

از بین برود. بعضی سگها به نوعی عفونت پوستی
موضعی نیز دچار می شوند که این مشکل خارش
بسیار شدیدی دارد و ممکن است برای درمان آن به
پماد احتیاج باشد.