این نژاد در برزیل پرورش داده می شود.گزینه بسیار خوبی برای نگهبانی به شمار می روند.اگر درست تربیت نشوند ممکن است بسیار متهاجم شوند.این سگ ها دارای جثه بسیار بزرگ و غریزه خشن هستند بعضی کشورها این نژاد را ممنوع کرده اند.